053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ร่วมการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอ่านเขียนโน้ตดนตรีโดยใช้อักษรเบรล์

นายสมบัติ  กุมลาชัย และ นายสงกรานต์  บุญช่วย ครูผู้สอนวิชาดนตรี โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอ่าน เขียนโน้ตดนตรีโดยใช้อักษรเบรลล์ ระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2565 ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนทักษะดนตรีสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น จัดโดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ