053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

วิทยากร "กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาครู"

วันที่ 30 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2565 นางสาวศิริวรรณ  อ่อนเกตุ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ และนางสาวภารดี ปัญญานาค ครูผู้สอน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่ เป็นวิทยากรในกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเครือข่ายสถาบันผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน ชั้นปีที่ 4 จำนวน 3 รุ่น จัดโดยสถาบันผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคเหนือตอนบนผ่านการประชุมระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)