053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

กิจกรรมฝึกทักษะงานอาชีพสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น "การเลี้ยงปลาในกระชัง"

ศูนย์ฝึกอาชีพโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมฝึกทักษะงานอาชีพสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น "กิจกรรมการเลี้ยงปลาในกระชัง" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะอาชีพจากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning)