053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพครูแกนนำด้วยชุดฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง

วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2565 นางสาวศิริวรรณ  อ่อนเกตุ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ พร้อมด้วย นางสาวนงนุช  เสือโต หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล และ นางสาวสุมาลี  เรือนตื้อ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพครูแกนนำด้วยชุดฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะผ่านระบบออนไลน์ ด้วยรูปแบบ E-Learning จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย