053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมการฐมนิเทศนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้แก่นักเรียน รวมถึงเป็นการทบทวนกฎระเบียบ แนวปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสิรินธร