053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยในโรงเรียนให้สอดคล้องกับระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสิรินธร