053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ร่วมกิจกรรม "ต้นกล้าพันธุ์ดีใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์"

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม "ต้นกล้าพันธุ์ดี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์" โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด รวม 28 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการและขยายผลสู่โรงเรียนต่อไป