053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 


รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร "สถานศึกษาสร้างและส่งเสริมพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท"

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร "สถานศึกษาสร้างและส่งเสริมพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท" โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มอบโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่