053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

รับเกียรติบัตร "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีผลการประเมินองค์กร "ระดับคุณธรรมต้นแบบ" ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) โดยได้รับเกียรติบัตรจาก คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ให้ไว้ ณ วันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564