053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ร่วมการประชุมส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 นางมธุฤดี  ชัยชนะ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจ และเตรียมพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา (แบบออนไลน์) จัดโดย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ