053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ร่วมโครงการฝึกอบรการขอรับบำเหน็จบำนาญ

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นางสัตยาภรณ์  ใจสุภาพ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน และหัวหน้างานการเงิน ร่วมโครงการฝึกอบรมการขอรับบำเหน็จบำนาญ แบบออนไลน์สำหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการและส่วนราชการผู้ขอและส่วนราชการผู้เบิกโดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง จัดโดย สำนักงานคลังเขต 5 ผ่านระบบ Facebook Live