053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ขอขอบคุณร้านเฮือนศิลป์

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่รับขอขอบคุณ ร้านเฮือนศิลป์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ถ่ายภาพหน้าตรง ให้กับนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6