053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 


ขอแสดงความยินดี รางวัลการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ความสุข"

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่  ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพวาด หัวข้อ “ความสุข” ในโครงการสุขศิลป์แบบองค์รวมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนศิลปะเด็กพิการภาคเหนือ จัดโดย กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) บริษัทนานมีจำกัด สีศิลปากร  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด) และเฮินศิลป์ใจ๋ยอง โดย ผลงานของ นางสาวกนิษฐา จูนุ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัล  เงินรางวัล 2,000 บาท
 ชื่อผลงาน “สัมผัสที่เหลืออยู่ แทนดวงตาที่หายไป” เทคนิค สื่อประสม และผลงานของนักเรียน จำนวน 8 คน ได้รับรางวัลชมเชย ฝึกสอนโดย  นางสาวภรณ์รัชต์ บุญมาก ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกาศผลการประกวด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565