053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

กิจกรรมบูรณาการหน่วยการเรียน "วันไหว้ครู"

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบูรณาการหน่วยการเรียน "วันไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2565 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning