053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

กิจกรรมการประกวดร้องเพลง "วันไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ฝ่ายบริหารงานวิชาการและฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลง "วันไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านการมีสุนทรียภาพทางด้านดนตรีและการกล้าแสดงออกของนักเรียน โดยมี นางมธุฤดี  ชัยชนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ เวทีลานอเนกประสงค์ของโรงเรียน