053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

กิจกรรมบูรณาการหน่วยการเรียน "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2565 งานห้องสมุด ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบูรณาการหน่วยการเรียน "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" ประจำปีการศึกษา 2565 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning