053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ร่วมกิจกรรมทดสอบชุดสื่อการเรียนรู้ลายไทยของผู้พิการทางสายตา

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายวัชชิระ หาญกล้า หัวหน้างานพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พร้อมด้วยคณะครูผู้สอน ประกอบด้วย นางศิริพร วงศ์รุจิไพโรจน์ นางสาวภรณ์รัชต์ บุญมาก นางสาวภารดี ปัญญานาค และนักเรียน จำนวน 20 คน ร่วมกิจกรรมบททดสอบชุดสื่อการเรียนรู้ลายไทย ของผู้พิการทางสายตา ภายใต้กองทุนสื่อปลอดภัย ณ ห้องศูนย์สื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่