053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การออกแบบจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”โดย วิทยากรจาก ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ และศึกษานิเทศก์ผู้สังเกตการณ์การอบรม จากศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางพรพัฒน์ ศิริประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
.