053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจขั้นตอนการประเมินของสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ว.9 (PA)

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรจัดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจขั้นตอนการประเมินของสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ ว.9 (PA) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ DPAและทบทวนการจัดทำแบบบันทึกข้อตกลงพัฒนางาน
.