053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ภาควิชากุมารเมชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาดูงานด้านการดูแลสุขภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนางสาววิชิตา  เกศะรักษ์ หัวหน้างานฟื้นฟูสมรรถภาพนักเรียนและคณะ ให้การต้อนรับ
.