053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

กิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565โดยคณะบุคลากรทางการแพทย์ จากหน่วยสร้างเสริมสุขภาพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
.