053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

รับการตรวจสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่รับการตรวจสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยคณะบุคลากรทางการแพทย์จากหน่วยสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
.