053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง"

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยวิทยากรขับเคลื่ิอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยมี นางมธุฤดี ชัยชนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
.