053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

เป็นวิทยากรเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 คณะครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่นำโดย นางสาวศิริวรรณ อ่อนเกตุ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ พร้อมด้วยนางศิริพร วงศ์รุจิไพโรจน์ นางสาวพัทยา ใจแช่ม นายวัชชิระ หาญกล้าและนางสาวภารดี ปัญญานาค เป็นวิทยากรการอบรม “การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น”(Educational Management Preparation for Students with Visual Impairments Training)ให้แก่คณะครูโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม CMIS Auditorium โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่
.