053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัยแก่นักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 Ms.Yasuko Futaba นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย
University of Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินการสัมภาษณ์ครูผู้สอน
ของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อการวิจัยเกี่ยวกับเจตคติของสังคมไทยที่มีต่อคนพิการ
โดยมี นางสาววิชิตา เกศะรักษ์ หัวหน้างานฟื้นฟูสมรรถภาพนักเรียนและคณะ
ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล
.