053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ร่วมแสดงความยินดี ครูผู้สอนสำเร็จการศึกษา

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่นำโดย ดร.ประมวล พลอยกมลชุณห์ ร่วมแสดงความยินดีกับครูผู้สอนของโรงเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย นางสาววิชิตา เกศะรักษ์ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแนะแนวมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ปริญญาตรีใบที่ 3)และนางสาวไพลิน ธีระดานนท์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
.