053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และงานห้องสมุดโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning และการบูรณาการการเรียนรู้กลุ่มสาระ
.