053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นและเด็กหูหนวกตาบอด"

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 งานพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายวัชชิระ หาญกล้า พร้อมด้วยนางศิริพร วงศ์รุจิไพโรจน์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นและเด็กหูหนวกตาบอด” ให้แก่นักศึกษากระบวนวิชา 070304 : เทคโนโลยีสำหรับการศึกษาพิเศษ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่
.