053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ประเมินความสามารถพื้นฐานของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นางสาวศิริวรรณ อ่อนเกตุ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางศิริพร วงศ์รุจิไพโรจน์
นางสาวพิชญนันท์ กุลนุชิต และนายวัชชิระ หาญกล้า ดำเนินการสังเกตการสอนในห้องเรียน
และประเมินความสามารถพื้นฐานของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น
เรียนรวมโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ เพื่อวางแผนการจัดทำแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) ให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่
.