053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ร่วมโครงการแนะแนวสัญจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการแนะแนวสัญจร เรื่อง การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนพิการ ประจำปีการศึกษา 2566ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการเปิดโอกาสทาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสำหรับผู้พิการตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
.