053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 คณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นศึกษาดูงานด้านจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนางมธุฤดี ชัยชนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ
.