053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

รับการติดตามผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะและอาชีพ

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่รับการติดตามผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนและส่งเสริมเด็กพิการและด้อยโอกาสให้มีความเป็นเลิศด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะและอาชีพโดยคณะกรรมการจากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
.