053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2565
ภาพกิจกรรม การอบรมการป้องกันอุบัติภัยอัคคัภัย แผ่นดินไหว และซักซ้อมแผนการระงับเหตุอัคคีภัย
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
 ประจำปี 2565