053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

วันที่ 5 มกราคม 2566 งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์และสาธารณูปโภค ฝ่ายบริหารทั่วไป 
พร้อมด้วย ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่
มอบกระเช้าผลผลิตทางการเกษตรของนักเรียน
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 แก่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ 
เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนงานด้านการป้องกันอุบัติภัยของโรงเรียน