053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

วันที่ 5-6 มกราคม 2566 ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ มอบกระเช้าผลผลิตทางการเกษตรของนักเรียน
 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 
แก่หน่วยงาน และองค์กรเครือข่ายทางการแพทย์และสาธารณสุข 
เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน