053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

วันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม มีความกล้าแสดงออก 
กระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
โดยมี นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมของโรงเรียน