053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

กิจกรรมตรวจสุขภาพเด็กวัยเรียน และฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคพื้นฐานตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หน่วยงานรับผิดชอบดูแลภาวะสุขภาพของนักเรียน
ในโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเด็กวัยเรียน
และฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคพื้นฐานตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งประเมินสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ลานกิจกรรมของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่