053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

รางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาความบกพร่องทางการเห็น

โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
สถานศึกษาจัดการศึกษาเฉพาะความพิการ เป็นสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม
ประเภทสถานศึกษาความบกพร่องทางการเห็น ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564
โดย นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้แทนในการรับมอบ
ในการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี