053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

กิจกรรมการประกวดอ่านฟังเสียง วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566
วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่
จัดกิจกรรมการประกวดอ่านฟังเสียง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยมี นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ฯหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน คณะครู และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น
เข้าร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจผู้เข้าประกวด เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์คู่ชาติสืบไป
ณ ลานกิจกรรมของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่