053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ค่ายส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์สำหรับเด็ก
และเยาวชน ผู้บกพร่องทางการเห็น

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ค่ายส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์
สำหรับเด็ก และเยาวชน ผู้บกพร่องทางการเห็นโดยมี ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และสื่อสารทางดาราศาสตร์
เป็นประธาน ในพิธีเปิดพร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น
และส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และจินตนาการทางดาราศาสตร์ รวมถึงเสริมสร้างกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์
ผ่านประสบการณ์จริงให้กับนักเรียน ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่