053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2566

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ
จังหวัดเชียงใหม่ นำนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น
เข้ารับการฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2566 จำนวน 78 ราย
โดย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์
ณ ลานกิจกรรม ของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่