053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ต้อนรับ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการนิเทศ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่
นำโดย นางสาวศิริวรรณ อ่อนเกตุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ให้ต้อนรับ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ในการนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 คน
และ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 4 คน
ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่