053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

การนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการเทคโนลียีสารสนเทศเพื่อคนพิการ

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่
รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2566
โดยนางสาววันทนีย์ พันธชาติ นางสาวอลิสา สุวรรณรัตน์ และ นางสาวมนทกานติ์ ใหม่แท้
คณะทำงานมูลนิธิ ฯ โดยมี นางสาวศิริวรรณ อ่อนเกตุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูต้อนรับ
และรับการนิเทศ ติดตาม ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่