053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้วิธีการสื่อสาร
และวิธีการเรียนรู้ ของนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่


วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้วิธีการสื่อสาร และวิธีการเรียนรู้
ของนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางสาวพิชญนันท์ กุลนุชิต
และ นายวัชชิระ หาญกล้า เป็นวิทยากรให้ความรู้และนำเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน
ตั้งแต่เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่