053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 


กิจกรรมบูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง “แนะแนว ดนตรี กีฬา สู่การมีอาชีพ”

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่
จัดกิจกรรมบูรณาการ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง “แนะแนว ดนตรี กีฬา สู่การมีอาชีพ” โดยมี นางสาวศิริวรรณ อ่อนเกตุ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน คณะครู และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ฐานกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา โกลบอล และฟุตบอล
ฐานดนตรี การให้ความรู้พื้นฐานการประกอบอาชีพนักร้อง นักดนตรี โดยมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีร่วมกัน
เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ มีทักษะ และค้นพบความสามารถของตนเองซึ่งนำไปสู่การมีอาชีพในอนาคต
ณ ศูนย์ฝึกอาชีพโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่