053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

คณะจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.หรือ NARIT)
อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ทดลองใช้แบบจำลองกาแล็กซีสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น'

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 คณะจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.หรือ NARIT)
ของอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักศึกษา จากฟิลิปปินส์ ซึ่งทำการวิจัย
โดยใช้แบบจำลองกาแล็กซีสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น โดยมีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมทดลองการเรียนรู้
เรื่อง รูปทรงของกาแล็กซีโดยใช้แบบจำลองกาแล็กซี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
และห้องสมุด โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่