053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการทางสายตาสู่ความเป็นเลิศ Blind Football
โดย สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย


วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มงานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาสู่อาชีพ
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ นำนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการทางสายตาสู่ความเป็นเลิศ Blind Football
โดย สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่