053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ