053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูด้านการออกแบบการเรียนรู้
สู่กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน”

 

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูด้านการออกแบบการเรียนรู้
สู่กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน” โดย นายรัชภูมิ สมสมัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ซึ่งมี รศ.ดร.สุภาพร ชินชัย
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
และนางมธุฤดี ชัยชนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้กล่าวรายงานการอบรม
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่