053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ หน่วย ประเพณีลอยกระทง
ประจำปีการศึกษา 2566

 

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่
จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ หน่วย ประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2566
โดยมี นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
คณะครู และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
โดยมีการจัดกิจกรรมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของประเพณีลอยกระทง
ตลอดจนขั้นตอนการประดิษฐ์กระทง ด้วยวัสดุอุปกรณ์จากธรรมชาติ
ณ โรงอาหารนักเรียนของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่